ایمنی درب اتوماتیک ـ درب اتوماتیک - درب شیشه ای - فریم شیشه درب

ایمنی درب اتوماتیک : ایمنی درب اتوماتیک : درب از این بسته با توجه به ایمنی طراحی شده است ، امکانات عبارتند از طراحی جهانی دسترسی و کنترل ورود برای سالمندان . مناطق کاربردی اصلی : ورود :  سیستم کنترل قفل درب اتوماتیک را بر اساس مدیریت زمان کنترل میکند . اتاق بیمارستان : یک …

ایمنی درب اتوماتیک ادامه »