رفت و آمد با انواع درب اتوماتیک

<b>  رفت و آمد با انواع درب اتوماتیک <b/>

رفت و آمد با انواع درب اتوماتیک

 

سریع ، ساده و امن . این روشی است که افراد امروزه ترجیح می دهند حرکت کنند و جا به جاشوند و این همان روشی است که بار باید جا به جا شود .

 

مسافران هم به همین دلیل درب های اتوماتیک را ترجیح می دهند زیرا می توانند آزادانه حرکت کنند . چه به عنوان یک کار فرما و یا یک مشتری شما درب اتوماتیک

را ترجیح می دهید زیرا میتوانید آن ها را از یک بخش مرکزی کنترل کنید .

 

همچنین حفاظت خودکار درب اتوماتیک در برابر حریق از دیگر مزایای در اتوماتیک شیشه ای است . درب های اتوماتیک با شدت و میزان تردد هماهنگ می شوند و در

عین حال مانع عبور سرما و باد می شوند و انرژی را از این  طریق ذخیره می نمایند .

 

با استفاده از درب اتوماتیک آسان باز سیستم در ایستگاه ها ، فرودگاه ها ، انبار کالا ، خدمات باربری ، دفاتر ذخیره نامه ، پارکینگ های چند طبقه ، مراکز حمل و نقل

، اسکان ها و بنادر و نیزکشی و خط آهن شما درب ها را به روی جهان می گشایید .

 

رفت و آمد با انواع درب اتوماتیک